Metaxy

i

Genre: kinetic installation
Date: 2022
Size: ~ 150 x 150 x 450 cm
Materials: stainless steel, camera, monitor, sphere, electronics
Location: MODEM Modern and Contemporary Arts Centre, Debrecen, Hungary
Photo: Dávid Biró

METAXY

 

Dynamic space – it is a palpable and metaphoric reality in which we exert our physical (musculoskeletal) actions; in other words, it is the space in which we move (live). In this space, one has to travel distances, that is, this real space is characterized by successivity.

Geometric space – it is the observed or depicted reality, the visual world (all of the imagery and representations) in which we exert our optical activities. In this space, distances are imagined, that is, the geometric space is characterized by simultaneity.

The dynamic space – the traveled space – is three-dimensional; the geometric space – the observed space – is two-dimensional. The traveled space (existence) posits the observed space (the individual). In relation to the dynamic (traveled) space, the geometric (observed) space can be considered static. The image of the visible space is formed when the traveling man stops and observes their distance to cover as a possibility before them.

The distance to cover = an interval. In the moment when the real interval transforms into a virtual extension and the actual exertion of the physical effort is replaced by hypothetical effort (possibility), there appears the visible space. In fact, in the images of the visible objects we can see hypothetical or possible actions and efforts that are physical (musculoskeletal)
in nature.

 

******************************************************************************************************************************

 

METAXY

 

Dinamikus tér – a kitapintható és metaforikus realitás, amelyben a fizikai (izomrendszeri) tevékenységünket kifejtjük, más szóval: az a tér, amelyben mozgunk (élünk). Ebben a térben a távolságokat meg kell tenni, azaz a valós teret a szukcesszivitás jellemzi.

Geometrikus tér – a látott vagy képi realitás, a vizuális valóság (képek és reprezentálások összessége), melyben a szemlélő tevékenységünket fejtjük ki. Ebben a térben a távolságokat elképzeljük, azaz a geometrikus teret a szimultaneitás jellemzi.

A dinamikus tér – a megtett tér – háromdimenziós; a geometrikus tér – a látott tér – kétdimenziós. A megtett tér (egzisztencia) tételezi
a látott teret (az individumot). A dinamikus (megtett) tér viszonyában a geometrikus (látott) tér statikusnak fogható fel.
A látható tér képe akkor jön létre, amikor a menetelő ember megáll, és a további megteendő utat mint lehetőséget kezeli.

A megteendő út = intervallum. Abban a pillanatban, amikor a reális intervallum átalakul egy virtuális kiterjedéssé, és a fizikai erőfeszítés tényleges megtétele helyett csak feltételes erőfeszítés van (lehetőség), ekkor beszélhetünk látható térről. A látható tárgyak képében tulajdonképpen feltételezett vagy lehetséges fizikai (izomrendszeri) működéseket, illetve erőfeszítéseket látunk.

 

[ / ]